Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HN] Senior Customer Success Specialist Customer Success Department 9,000,00030,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Software Engineer (Junior/Middle) Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Business Consultant Sales Department 12,000,00045,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Customer Onboarding Customer Success Department 10,000,00030,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Talent Acquisition (Non-Tech) HR Department 12,000,00023,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Middle Digital Marketing (Facebook Ads) Marketing Department 10,000,00015,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Business Development Representative Sales Department 9,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Business Development/ Business Consultant (B2B Sales) Sales Department 12,000,00045,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Strategic Research & Development Sales Department Thỏa thuận VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Business Development Manager Sales Department 7001,000 USD VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Partner Development Executive – Chuyên viên Phát triển Đối tác Sales Department 12,000,00018,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] L&D Specialist HR Department 12,000,00018,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Middle/Senior Talent Acquisition HR Department 18,000,00022,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] - Sales Operation Sales Department 8,000,00010,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Customer Success Manager Customer Success Department Thỏa thuận VP - Hồ Chí Minh
[HN] Brand Executive Marketing Department 10,000,00020,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Junior Customer Success Specialist Customer Success Department 7,000,00020,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Instructional Designer HR Department 12,000,00018,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Automation Test Engineer Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HN] Devops Engineer Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HN] COO Assistant Sales Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Sales Development Representative Sales Department 9,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Junior Business Consultant Sales Department 12,000,00023,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
Sales Operation Sales Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HN] Associate Business Consultant/ Associate Business Development (B2B Sales) Sales Department 12,000,00023,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Customer Development/Business Development (B2B Sales - Renewal, Upsell, Cross - sell) Customer Success Department 18,000,00030,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Senior Business Consultant/ Senior Business Development (B2B Sales) Sales Department 27,000,00045,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] - Senior Business Consultant Sales Department 27,000,00045,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Brand Executive Marketing Department 9,000,00015,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Sales Development Representative Lead (SDR Lead) Sales Department Thỏa thuận VP - Hồ Chí Minh
Internal Communication Internship (Truyền thông nội bộ) HR Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HN] Middle/Senior Digital Marketing (Google Ads) Marketing Department 10,000,00018,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Mobile Engineer (Fresher) Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
HN | Customer Support (Chăm sóc khách hàng) Customer Success Department 8,000,00010,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Junior/Senior Performance Marketing Marketing Department 10,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Nhân viên IT Helpdesk HR Department 10,000,00015,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Mobile Engineer (Junior/Middle) Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Customer Development Customer Success Department 7,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Business Development Sales Department Thỏa thuận VP - Hồ Chí Minh
[HN] Business Analyst - Finance Domain Product Department Thỏa thuận Trụ sở - Hà Nội