Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HN] Middle C&B Specialist Back Office 12,000,00018,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Business Development Executive (BDR/SDR) Sales Department 10,000,00015,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Solution Engineer - Chuyên viên Đào tạo phần mềm Customer Success Department 9,000,00015,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Business Development Executive (Junior - B2B Sales - 1yoe) Sales Department 10,000,00015,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Business Development Representative Sales Department 7,000,00015,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Business Development Executive (Middle - B2B Sales - 2yoe) Sales Department 13,000,00025,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Business Development Executive (Senior - B2B Sales - 3-5yoe) Sales Department 25,000,00045,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Software Engineer (Full-stack,Junior) Product Department Thương lượng Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Sales Consultant Sales Department 12,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Security Engineer Product Department Thương lượng Trụ sở - Hà Nội
[HN] Software Test - System & Platform Product Department Thương lượng Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Business Consultant Sales Department 8,000,00015,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Software Engineer (Full-stack,Middle) Product Department Thương lượng Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Business Development Leader Sales Department Thương lượng VP - Hồ Chí Minh
[HN] Business Analyst - Human Resources Management Domain Product Department Thương lượng Trụ sở - Hà Nội
[HN] Software Tester - Finance Domain Product Department Thương lượng Trụ sở - Hà Nội
[HN] Software Tester - Work and Performance Management Domain Product Department Thương lượng Trụ sở - Hà Nội
[HN] Platform Engineer Product Department Thương lượng Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Customer Development (B2B Sales - Renewal, Upsell, Cross - sell) Customer Success Department 9,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Business Development (B2B Sales) Sales Department 9,000,00015,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HCM] Talent Acquisition & Employer Branding Intern Back Office Thương lượng VP - Hồ Chí Minh
[HN] Business Analyst - Finance Domain Product Department Thương lượng Trụ sở - Hà Nội