Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HN] Business Development (B2B Sales - Renewal, Upsell, Cross - sell) Sales Department 18,000,00030,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Sales Administrator Sales Department 8,000,00012,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội