Vị trí Phòng ban Thu nhập Địa điểm
[HN] Middle Digital Marketing (Facebook Ads) Marketing Department 10,000,00015,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HN] Brand Executive Marketing Department 10,000,00020,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Brand Executive Marketing Department 9,000,00015,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh
[HN] Middle/Senior Digital Marketing (Google Ads) Marketing Department 10,000,00018,000,000 VNĐ Trụ sở - Hà Nội
[HCM] Junior/Senior Performance Marketing Marketing Department 10,000,00020,000,000 VNĐ VP - Hồ Chí Minh